Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/3/2014

Ξεκινά αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών." Διαβάστε στη συνέχεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) και οι ωφελούμενοι(άνεργοι) για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεωτική έκδοση κλειδαρίθμου από ΟΑΕΔ για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν στο κατάστημα ΟΑΕΔ που έχει έδρα η επιχείρησή τους και να προσκοµίσουν: 
         1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. 
         2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα 
προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 
επιχείρησης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Ως οικονοµική δραστηριότητα νοείται η παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε µία 
αγορά έναντι ανταλλάγµατος. 
Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη 
διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία της αίτησης (ηµερολογιακά) για 
υπαγωγή στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη
διάρκεια του τριµήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε αλλαγή του
καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε µερική ή σε εκ 

περιτροπής απασχόληση.
∆εν θεωρείται µείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύµβασης ορισµένου 
χρόνου, η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία 
σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο 
λόγο που αφορά στον εργαζόµενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον 
προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι που: 
 1.  ∆ιαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους.
 2. Έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
 3. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
 4. Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 •  Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα από την επιχείρηση: 
  • είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας.
  • είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη µε όµοια δραστηριότητα (κύρια ή / και δευτερεύουσα)
  • είχαν απασχοληθεί σε άλλη επιχείρηση όπου ο δικαιούχος εργοδότης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) συµµετείχε κατά το προηγούµενο 12µηνο ή συµµετέχει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
  • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ΄ αγχιστείας του εργοδότη.
  • για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
 • για άτοµα που:
  • - τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98. 
  • - θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά, 
  • - θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης). 
  • - θα απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

 Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους
ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ηµέρα και 
όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του συνολικού µισθολογικού κόστους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:
 • Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όσον αφορά στο δεσµευόµενο (επιχορηγούµενο και µη) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η µετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ πηγή άρθρου: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1936&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου