Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δράσεις για την Εργασία στην Αττική», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο για τη Δραστική Ανάπτυξη της Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής», καλεί άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης,να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην Πράξη (Περιοχή χωρικής εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής).
Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:
1.              Κατάρτιση
Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 125 ωρών (θεωρία και πρακτική) και θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
2.              Συμβουλευτική
Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους στα ακόλουθα αντικείμενα: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, Συμβουλευτική παρακολούθησης, Ειδική υποστήριξη και συμβουλευτική.
Στην Πράξη πρόκειται να συμμετέχουν συνολικά εβδομήντα (70) άνεργοι
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/01/2014 και θα λήξει την Τρίτη 11/02/2014Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα ακόλουθα σημεία:
1             Γραφείο Ενημέρωσης της Α.Σ. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 10563, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.32.24.588. Ώρες Εξυπηρέτησης 09:00 – 14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailvbouss@oe-e.gr Υπεύθυνη: κα. Μητσάκη Δήμητρα
2             Έδρα Αναπτυξιακής Σύμπραξης Βερανζέρου 31, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.52.22.847. Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailinfo@drase.org  Υπεύθυνη: κα. Γκοργκόλη Μαρία
Η Αίτηση συμμετοχής κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας εν ισχύ, 3. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, αναγνωρίσεις εάν υπάρχουν), 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, 6. Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη, 7.Ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων, 8. Βιογραφικό σημείωμα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όταν πρόκειται για δημόσια έγγραφα (βλ σελ 4 Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)!
Τα σχετικά έντυπα, Αίτηση Συμμετοχής, Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Στοιχείων & Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από τα σημεία υποβολής των αιτήσεων, ενώ θα είναι αναρτημένα και στο portal της Αναπτυξιακής Σύμπραξηςwww.drase.org, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση και τα σχετικά αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου