Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών έτους 2014, με προυπολογισμό 140 εκατ. ευρώ. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης 

αυτών η μετά την 18.3.2014.

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

• Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
• Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχήςμε πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και ωρισμένες Δημοτικές Ενότητες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

4. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

5. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικα νότητας, εφόσον απαιτούνται.

6. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.


Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρωνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύτης ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο πρ'ογραμμα ως σύνολο κυμαίνεται απο 10.000 ευρώ το ελάχιστο μέχρι 20.000 ερώ το μέγιστο με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:


1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

- Ορεινή – 7.500 ευρώ,

- Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,

- Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.


2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

- Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,

- Φυτική - 7.500 ευρώ,

- Μικτή–Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.


3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

- πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ,

- 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ. Οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια θα κατανεμηθούν ως εξής:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000
Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000
Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000
Θεσσαλίας 13.600.000
Ηπείρου 5.100.000
Ιονίων Νήσων 1.400.000
Δυτικής Ελλάδος 15.500.000
Στερεάς Ελλάδος 5.900.000
Πελοποννήσου 14.700.000
Αττικής 700.000
Βορείου Αιγαίου 7.400.000
Νοτίου Αιγαίου 1.600.000
Κρήτης 22.800.000Μπορείτε να δέιτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο μπορείτε να έχετε μια πρώτη εικόνα για το αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.

Ερωτηματολόγιο επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2013 - 2014

Ερώτημα
Απάντηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Παρατηρήσεις
Ηλικία κατω από 18 ετών ή πάνω από 40 ετών
Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
Είστε μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων.
Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
Διαθέτετε  Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης;
Αυξάνει τη βαθμολογία
Διαθέτετε  Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ζωϊκής κατεύθυνσης;
Αυξάνει τη βαθμολογία
Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2013;
Αν «όχι» πρέπει να υποβάλλετε το 2014
Είναι ο/η σύζυγος κατά κύρια απασχόληση αγρότης ή είναι ο/η σύζυγος αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης;
Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλλε
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα σχετικά μητρώα;
Αν «οχι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2012 ή παλαιότερα;
Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ
Είστε Μόνιμος ή με σύμβαση υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ή στρατιωτικός ή Ιδιωτικός υπάλληλος ή Ελεύθερος επαγγελματίας ή Ιδιοκτήτης επιχειρήσεων;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Είστε εποχιακός υπάλληλος;
Αν «ναι» τότε εξαρτάται
Είστε υπάλληλος ορισμένου χρόνου;
Αν «ναι» τότε εξαρτάται
Είστε συνταξιούχος ή λαμβάνετε επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Είστε σπουδάστρια/σπουδαστής ή φοιτήτρια/φοιτητής για χρονικό διάστημα μικρότερο των προβλεπόμενων ετών σπουδών της σχολής σας;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Εκτίετε ποινή φυλάκισης ή εκτίσατε την προηγούμενη 3ετία ή εκκρεμεί εις βάρος σας δίωξη για Καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή
Ζωοκλοπή ή Καταστροφή του περιβάλλοντος ή Απάτη σε βάρος του Δημοσίου;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Έχετε τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο παρελθόν;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου