Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη εκλογών Οικονομικού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΠ ρ ο κ ή ρ υ ξ η ε κ λ ο γ ώ ν - Δεκέμβριος 2013


Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 το Οικονομικό Επιμελητήριο διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Μελών:

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και

Περιφερειακών Διοικήσεων


Για την προκήρυξη των εκλογών βλέπε παρακάτω

Για το χρονοδιάγραμμα (καταλυτικές ημερομηνίες εκπλήρωσης ταμιακών υποχρεώσεων, εγγραφές νέων μελών, υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων) βλέπε συνημμένο αρχείο

_______________________________


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η ε κ λ ο γ ώ ν

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

> Του Ν. 1100/1980, όπως ισχύει

> Των Π.Δ. 351/83 και 225/86, όπως ισχύουν

Την απόφαση της Κ/107/3-9-2013 συνεδρίασης της Κ.Δ.

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) του Ο.Ε.Ε.

1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 , από 08:00 μέχρι 18:00.

2. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2012, μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20.00, καθώς επίσης και όσοι εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα (αριθ. Λογ/μού 040/ 546004-26) του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας ,το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ

4. Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό ή κατοικούν στα νησιά των Κυκλάδων εκτός της Σύρου, στα νησιά της Δωδεκανήσου εκτός Ρόδου και Κω , στα νησιά των Σποράδων ,στην Ικαρία, στην Λήμνο, στην Θάσο και στην Σαμοθράκη, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό Τμήμα στην Αθήνα ή σε εκλογικό τμήμα της Περιφέρειας όπου ανήκει διοικητικά το νησί τους.

5. Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών τμημάτων κάθε Περιφέρειας , τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ που θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

6. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΝΕΑ και. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Τ..Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ θα δημοσιευθούν επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνει κάθε Π.Τ.


Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Γεώργιος Κυδωνάκης


http://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/15201

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου