Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη εκλογών Οικονομικού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΠ ρ ο κ ή ρ υ ξ η ε κ λ ο γ ώ ν - Δεκέμβριος 2013


Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 το Οικονομικό Επιμελητήριο διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Μελών:

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και

Περιφερειακών Διοικήσεων


Για την προκήρυξη των εκλογών βλέπε παρακάτω

Για το χρονοδιάγραμμα (καταλυτικές ημερομηνίες εκπλήρωσης ταμιακών υποχρεώσεων, εγγραφές νέων μελών, υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων) βλέπε συνημμένο αρχείο